Statik Website Nedir? JAMstack Faydaları Neler ve Ne zaman Seçilmeliyim?

Statik Websiteleri Nedir

Dinamik Websitesi;

 • Kullanıcı sunucuya istek yapar
 • İstek sunucudaki backend sistemi tarafından veritabanındaki bilgiler de kullanılarak parse edilir (örnek olarak PHP’yi ele alalım)
 • Backend sistemi, parse edilen isteğe uygun olarak bir web sayfası generate etmeye başlar (eğer bir cache mekanizması yoksa)
 • Bu generate edilen HTML dosyası kullanıcıya nginx veya apache gibi bir web sunucu yazılımı tarafından ulaştırılır.

Statik Websitesi;

 • Kullanıcı sunucuya istek yapar
 • Hali hazırda sunucuda bulunan HTML dosyası kullanıcıya nginx veya apache gibi bir web sunucu yazılımı tarafından ulaştırılır.

JAMstack

Bir statik projede şu tip bir yapı görülebilir

 • assets/
  - style.css
  - image.png
 • js/
  - page.js
 • content/
  - page1.md
  - page2.md
  - page3.md
  - pages.json
 • scripts/
  - render.js
  - render.py (*)

Faydaları

Statik Websitesi Üretici Olarak GatsbyJS

Wordpress sitesi, yazı sayfası
Gatsby Sitesi, yazı sayfası

Sonuç

--

--

I love making systems work efficiently and faster. Full Stack Web Developer. Currently working as freelancer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store